شبکه‌های اجتماعی

چگونه می توانیم به شما کمک کنیم

اطلاعات دفتر

پس از آن، یک چاپگر ناشناس یک گالری از نوع را برداشت و آن را به هم زد تا یک کتاب نمونه بسازد. نه تنها از پنج قرن، بلکه از جهشی که اساساً بدون تغییر باقی مانده است، جان سالم به در برده است.

زنجان خیابان سعدی مرکز نوآوری